Projekt „DO IT” – dotujemy technologie…

   

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo – Edukacyjnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Podziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo – doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do grupy 45 osób w wieku powyżej 30 roku życia1 bezrobotnych lub biernych zawodowo, dodatkowo spełniających jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat ostrowski na terenie województwa wielkopolskiego;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • osoby, które założą działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii;
 • osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation);
 • osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (64h) i doradztwo indywidualne (max.5h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz grupowe doradztwo zawodowe na początku etapu;
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych – max. do 23 000 PLN dla 36 uczestników projektu (uczestnicy dodatkowo wnoszą wkład własny w postaci rzeczowej lub finansowej w wysokości 7,5% dotacji nie mniej niż 1750 PLN)
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – każdy przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego do kwoty 1850 zł, w tym z wybranego zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem szkolenia do kwoty 1050 zł;

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną
 • materiały szkoleniowe na zajęciach
 • catering

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników będzie prowadzona w miesiącach KWIECIEŃ – połowa CZERWCA 2017 r.;

W zgłoszenia przyjmowane są w Siedzibie Stowarzyszenia CUBE22, telefonicznie – 783 652 882 lub na maila: biuro@cube22.pl

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami (oświadczenie o danych) i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z kartą oceny formularza rekrutacyjnego (0-60 pkt.);
 • wybór kandydatów i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez psychologa (- 0-40 pkt.);
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających status uczestnika na rynku pracy;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo – doradcze.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 069 266,61 zł.

1 Od dnia 30-tych urodzin

 

 

 

Dodaj komentarz